گزارش بهمن‌ماه شاپرک

گزارش بهمن‌ماه شاپرک منتشر شد / کاهش ۰/۴ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در بهمن‌ماه

گزارش اقتصادی بهمن‌ماه شاپرک (شماره ۶۸) منتشر شد.

طبق این گزارش در بهمن‌ماه بالغ‌بر ۲۹۳۸ میلیون تراکنش با ارزش ۵۰۹۱ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به دی‌ماه رشد ۵/۰۱ درصدی در تعداد و ۱۱/۵۹ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته آورده شده است.

دانلود مستقیم گزارش دوره ششم گزارش شاپرک شماره 68 بهمن 99

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

بر اساس جدول زیر نیز تراکنش‌های بهمن ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ ازنظر تعدادی ۲۷/۰۷ درصد و ازنظر ریالی ۵۷/۰۳ درصد رشد داشته است.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس جدول زیر تعداد ابزارهای شاپرکی درمجموع نسبت به دی‌ماه رشد ۰/۲۹ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۰/۴۰ درصدی تعداد ابزارهای کارت‌خوان فروشگاه باشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه رشد ۴/۶۴ درصدی را تجربه کرده است و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰/۳۲ درصدی همراه بوده است.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

گزارش بهمن‌ماه شاپرک 99

آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

طبق این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، ۲۳۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۱۰/۵ واحدی (۴/۷۱ درصدی) را تجربه کرده است.

بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

همچنین جدول زیر حاوی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است.

بر اساس این جدول، تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به‌طور متوسط کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار کارت‌خوان فروشگاهی از این منظر رتبه نخست را دارد.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

سهم تراکنش‌های موفق از کل تراکنش‌ها

جدول زیر اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش‌های موفق و ناموفق کل شبکه شاپرک را نشان می‌دهد که این بررسی حکایت از سهم ۹۱/۹۹ درصدی تراکنش‌های موفق و ۸/۰۱ درصدی خطاهای رخ داده در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ دارد.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

گزارش بهمن‌ماه شاپرک میزان تغییرات تعداد تراکنش‌های خطا

همچنین میزان تغییرات تعداد تراکنش‌های خطا در تمام گروه‌های خطایی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته در جدول زیر قابل‌ملاحظه است.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید تعداد تراکنش‌های ناتمام بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه با رشد ۱/۳۸ درصدی همراه بوده است.

همزمان با رشد ۵/۰۱ درصدی تعداد تراکنش‌های موفق در بهمن ۱۳۹۹ نسبت به دی‌ماه، تعداد تراکنش‌های ناتمام نیز در این دوره با افزایش همراه بوده است.

نسبت تراکنش‌های ناتمام به‌کل تراکنش‌های موفق در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش ۰/۰۰۰۳ درصدی را تجربه کرده است.

گزارش شاپرک بهمن 99

بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

بر اساس گزارش اقتصادی شماره ۶۸ شاپرک، به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک سداد بیش‌ترین سهم بازار را ازنظر تعداد تراکنش‌ها در بهمن‌ماه ۹۹ داشتند.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

همچنین بر اساس این گزارش، به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد بیش‌ترین سهم بازار را ازنظر مبلغ تراکنش‌ها در بهمن‌ماه ۹۹ داشتند.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش دی‌ماه سال ۱۳۹۹ حکایت از آن دارد که نوسانات این سهم‌ها در مؤلفه تعدادی و مبلغی چندان قابل‌توجه نبوده

اما با این وجود در مؤلفه سهم تعدادی جابه‌جایی بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک سداد و کارت اعتباری ایران کیش و نیز دو شرکت الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت اتفاق افتاده است.

همچنین در سهم مبلغی جابه‌جایی بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک پاسارگاد و آسان پرداخت پرشین مشاهده می‌شود.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در شکل زیر نمایش داده شده است.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

همچنین سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP‌ از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی دی و بهمن ۹۹ در جدول زیر ارائه شده است.

در این ماه همچنان شرکت به‌پرداخت ملت با پوشش ۲۰/۵۰ درصدی از مبالغ بازار کارت‌خوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

از سویی دیگر با رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌های اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان در بهمن‌ماه، این شرکت با رقمی معادل ۳۹/۳۲ درصد بخش قابل‌توجهی از بازار مبلغی این تراکنش‌ها را کسب کرده است.

همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش ۳۲/۵۴ درصدی، سهم عمده‌ای از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌کند.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

بیشتریان اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی به شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد.

اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در بهمن‌ماه نسبت به ماه گذشته، رقم ۰/۲۹ درصد است.

این شاخص در ابزار پذیرش اینترنتی با ۲/۲۷ درصد ریزش به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تعلق دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ابزار پذیرش موبایلی با ۲/۱۱ درصد کاهش سهم، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد.

همچنین در جدول زیر سهم شرکت‌های PSP از مبلغ تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را در بهمن ۱۳۹۹ نمایش می‌دهد.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

در بهمن‌ماه عملکرد افزایشی برخی از شرکت‌های به‌ویژه شرکت سایان کارت سبب افزایش بیش از ۵ درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

اطلاعات این جدول در شکل زیر قابل‌مشاهده است.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به‌کل تراکنش‌ها، با کاهشی برابر با ۰/۰۵۴ درصد در شرکت پرداخت نوین آرین رخ داده است.

همچنین شرکت سایان کارت با رقم ۰/۴۰۷ درصد افزایش، بیشترین افزایش را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

علاوه بر این موارد، برای بررسی تغییر تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی، شکل زیر طی ابتدای سال ۱۳۹۸ تا بهمن‌ماه ۱۳۹۹ ترسیم شده است.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش در بهمن‌ماه بیش از ۱۲ درصد رشد نشان داده است.

تعداد این دسته از کارت‌خوان‌ها در بیشتر شرکت‌ها به‌خصوص در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد روند افزایش داشته است.

بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده

بر اساس این گزارش، به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه و پارسیان بیش‌ترین سهم از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت را در بهمن ۹۹ داشتند.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

همچنین به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت و کشاورزی بیش‌ترین سهم از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت را در بهمن ۹۹ داشتند.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

بر اساس گزارش بهمن‌ماه شاپرک، در این ماه بانک‌های ملی ایران، ملت و صادرات ایران دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده‌اند.

گزارش شاپرک بهمن 99
گزارش شاپرک بهمن 99

منبع:راه پرداخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت درخواست در لیست انتظار با وارد کردن ایمیل خود در فرم زیر ، هر زمان کالای مورد نظر شما در دسترس باشد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.